Pagina 1 van de 1

Rotterdam milieuzone

BerichtGeplaatst: 29 dec 2015 10:34
door Ralffoxx
Wie kan mij helpen. Volgende probleem kom vaak in Rotterdam noord met mijn mini 1000k9 maar nu vanaf 1 januari zou dit niet meer mogen. Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn uitstoot aan de normen kan voldoen en waar kan ik dit zwart op wit krijgen dat hij daaraan voldoet zodat ik een aanvraag kan doen voor een ontheffing.Las dat met de aanduidingen E2, K6-G of U9 er wel in mag maar hoe krijg je die of kan dit überhaupt op de mini

Re: Rotterdam milieuzone

BerichtGeplaatst: 29 dec 2015 13:55
door Roberto-k
SPI blok/ electronika erin leggen?

Re: Rotterdam milieuzone

BerichtGeplaatst: 29 dec 2015 18:51
door saco
Gevonden op

http://www.rotterdam.nl/product:ontheffingmilieuzone

De zogenaamde ‘Oldtimers’ (ouder dan 40 jaar) krijgen standaard een ontheffing. Voor milieuzones geldt altijd dat gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde hardheidsclausule. Per geval wordt dan bekeken of een ontheffing wordt verleend. Voor bestel- en personenauto’s zal bij de uitwerking ook invulling worden gegeven aan het systeem voor ontheffingen.

Is jouw auto ouder dan 40 jaar?

even googelen gevonden op Rotterdam klassiekers Facebook

Het is een lapje tekst, maar duidelijk is dat er (gelukkig) (en ongetwijfeld tegen betaling) wel een uitzondering kan worden gemaakt voor een deel van de auto's. Blijkbaar is schone lucht te koop. Al deze uitzonderingen maakt ons punten wel sterker: milieuzone in deze vorm is onzin.
Gemeente Rotterdam
College van Burgemeester en Wethouders
Aan de Gemeenteraad
Betreft: Uitbreiden milieuzone
Onderwerp: Uitbreiden milieuzone: ontheffingen en afbakening
Op welke gronden deze brief7/Waarom nu voorgelegd?
Tijdens de raadsbehandeling van de Koersnota Lucht in mei dit jaar, heeft de raad zich uitgesproken om dit najaar te spreken over de uitbreiding van de milieuzone. Belangrijkste aandachtspunten waren de ontheffingsmogelijkheden en de exacte afbakening van de zone. Beide aspecten worden in deze brief nader toegelicht.
Relatie met het coalitieakkoord/collegewerkprogramma/begroting/eerder aangenomen moties en gedane toezeggingen:
‪#‎Kendoe‬ Collegeprogramma Rotterdam 2014-2018
Koersnota Luchtkwaliteit
Convenant stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering Beleidsregels ontheffingen milieuzone Rotterdam
Toelichting:
De afgelopen maanden zijn flinke stappen gezet naar de invoering van de zone per 1 januari 2016 (daadwerkelijke handhaving vanaf 1 mei 2016). Deze brief gaat in op twee belangrijke onderwerpen: de voorstellen voor het ontheffingenbeleid en de definitieve afbakening van de zone. Daarnaast wordt u geïnformeerd over het voorstel voor de hoogte van de legestarieven voor de ontheffingen milieuzone(s). Via een aparte brief wordt u geïnformeerd over ons voorstel voor afdoening van de moties die op 28 mei zijn aangenomen.
Zowel voor het ontheffingenbeleid als voor de definitieve afbakening van de zone is rekening gehouden met de wensen en suggesties van onze partners in de stad. Dit zijn bijvoorbeeld de insprekers tijdens de behandeling van de Koersnota in de Commissievergadering 22 mei jl, burgers en bedrijven die ons de afgelopen tijd via de e-mail hebben benaderd met vragen, brancheorganisaties van het bedrijfsleven, taxi--ondernermers, etc. Ook is gebruik gemaakt van het ontheffingenbeleid van de milieuzone in de stad Utrecht.
Datum: B&W 15 september 2015
1 7
SEP 2015
SS rn
Ď m
Blad: 2/4
Voorstellen ontheffingenbeleid
Veel vragen en opmerkingen van burgers en bedrijven die de afgelopen maanden aan ons zijn gesteld, gaan over de ontheffingsmogelijkheden. Ook tijdens de commissie- en raadsbehandeling van de Koersnota is gesproken over ontheffingen voor de milieuzone. Tijdens die behandeling zijn enkele moties aangenomen die verwerkt worden in het ontheffingenbeleid.
Voor de invoering van de zone en het ontheffingenbeleid is het zoeken naar de balans tussen enerzijds het beoogde doel van de zone, verbeteren van de luchtkwaliteit, en anderzijds het voorkomen van ongewenste gevolgen voor burgers en bedrijven. Het college is van mening dat met de hieronder beschreven principes deze balans gevonden is.
Naar analogie van de ontheffingregels voor de huidige milieuzone, het verkeersbesluit Maasvlakte en vrachtverbod 's-Gravendijkwal en naar analogie van de ontheffingregels voor de milieuzone Utrecht, bestaat het beleid uit dagontheffingen en langdurige ontheffingen. Tevens wordt onderscheid gemaakt tussen ontheffingen voor vrachtauto's en voor bestel- en personenauto's.
Het college gaat uit van de volgende mogelijkheden voor ontheffingen voor:
Vrachtauto's: ontheffingen zijn gelijk aan de huidige beleidsregels milieuzone vrachtverkeer:
1. Twaalf keer per jaar is een dagontheffing mogelijk, zonder verdere restricties.
2. Ontheffing is mogelijk voor landelijk vastgestelde bijzondere voertuigen.
3. Langdurige ontheffing is mogelijk voor één jaar.
Bestel- en personenauto's:
1. Dagontheffing: voor incidentele bezoeken aan de zone, twaalf keer per jaar, zowel
voor particulier als voor zakelijk verkeer, zonder verdere restricties. Door deze ontheffingmogelijkheid is geen aparte ontheffing nodig voor kampeerauto of voor een evenement.
Rotterdam wil het mogelijk houden dat bezoekers incidenteel naar de stad willen komen.. De milieuzone Utrecht kent de mogelijkheid voor dagontheffingen voor particulieren niet, Rotterdam is hier ruimhartiger in.
2. Langdurige ontheffingen zullen worden verleend voor:
a. Eigenaren van oldtimers: voor auto's ouder dan 40 jaar op de dag van rijden
in de milieuzone.
b. Ondernemers, aanvullend op een dagontheffing: een langdurige ontheffing
van één jaar kan worden verleend bij dreigend failliet als gevolg van de
milieuzone.
c. Mensen met een beperking: voor mensen met een beperking met een vast
woon- of studie/werkadres in de zone hebben, in bezit zijn van een gehandicaptenkaart en beschikken over een voertuig, om medische redenen aangepast (minimum van C500 aanpassing). De auto moet al wel in hun bezit zijn voor het gemeenteraadsbesluit over de koersnota (1 juni 2015).
Blad: 3/4
Na afstoten van het voertuig is geen nieuwe ontheffing voor de nieuw aangeschafte auto mogelijk.
Deze regeling is identiek aan de regeling in Utrecht.
d. Eigenaren van youngtimers (auto's tussen 25 en 40 jaar): langdurige ontheffing voor voertuigen tussen 25 en 40 jaar oud, die door hun uitstraling en karakter de aard van hun bedrijf vormen (trouwauto, foodtruck). De auto moet wel reeds in hun bezit zijn voor het gemeenteraadsbesluit over de koersnota (1 juni 2015).
e. Schonere voertuigen dan op basis Datum eerste Toelating mag worden verwacht. Als ze schoner zijn, dan krijgen deze voertuigen gratis ontheffing. TNO heeft onderzoek uitgevoerd naar of er categorieën voertuigen zijn, die
schoner zijn dan op basis van Datum Eerste Toelating wordt verwacht. Op basis van het onderzoek is het volgende voorstel voor benzine en diesel:
i. Voor benzineauto's met de aanduiding E2, K6-G en U9 wordt de
mogelijkheid geboden om een ontheffing te krijgen. Men krijgt automatisch gratis ontheffing als de auto is geregistreerd bij de RDW met de aanduiding E2, K6-G of U9. Mocht de auto niet zo geregistreerd zijn, dan ligt de bewijslast bij de eigenaar om aan te tonen dat de auto voldoet aan minimaal Eurol.
ii. Voor dieselauto's zijn dergelijke categorieën niet aan te wijzen. De bewijslast ligt bij de eigenaar om aan te tonen dat de auto voldoet aan de Euro 3-eisen.De bewijslast moet door de eigenaar zelf worden geleverd, dit kan volgens TNO met een test in speciale laboratoria, de kosten hiervan kunnen wel hoog uitvallen (mogelijk enkele duizenden Euro's).
iii. Een fabrikant kan aantonen dat bepaalde type auto's schoner zijn dan op basis van DET wordt verwacht. Met deze documenten kan een auto-eigenaar bij het RDW de Euroklasse laten invoeren. Op basis hiervan kan ontheffing worden verkregen voor de auto. Deze ontheffingen kent de gemeente Utrecht niet.
Het ontheffingenbeleid zal een hardheidsclausule bevatten voor onvoorziene gevallen met onevenredige gevolgen, voor zowel eigenaren van vracht-, bestel- als personenauto's. Deze ontheffingsmogelijkheid geldt voor echte uitzonderingsgevallen en kent een individuele beoordeling.
Het effect van het ontheffingenbeleid zal minimaal zijn op de luchtkwaliteit gelet op een beperkt aantal verwachte ontheffingen binnen de milieuzone in relatie met het aantal verkeersbewegingen in de stad.
Leges ontheffingen
De kosten voor het systeem voor ontheffingen is ontwikkeld voor de drie gebieden Maasvlakte, 's-Gravendijkwal en de milieuzone. Voorstel is om in 2016 een gelijk tarief te hanteren voor de alle drie gebieden. Het voorstel is om voor de dagontheffing ë 24,90 te hanteren en voor een langdurige ontheffing 6173,50. In geval van ontheffing vracht voor de Maasvlakte is de ontheffing maximaal een halfjaar geldig, met dit tarief van 6 178,50
Met de belangenpartijen uit de vervoerssector zijn we reeds in contact over noodzakelijkheid en billijkheid van de leges, we trekken hierin samen op.
O
Blad: 4/4
Het definitieve voorstel voor de leges wordt via de brief over de Belastingverordening 2016 in november aan u voorgelegd.
Afbakening
In de Koersnota is een indicatieve afbakening van de zone gegeven. De afgelopen periode is gebruikt om deze afbakening definitief te maken. Hierbij zijn de volgende criteria gehanteerd;
begrijpelijkheid voor de weggebruiker: de zone zo dicht mogelijk langs de Ruit.
de mogelijkheid van een alternatief: biedt verkeersdeelnemers een andere route indien zij na verlaten van de snelweg de zone in dreigen te rijden, verkeersveiligheid en doorstroming; ongewenste keerbewegingen op kruispunten of sluipverkeer voorkomen en alleen daar toe staan waar het kan.
In de bijlage is de definitieve afbakening opgenomen. Deze afbakening wordt verwerkt in het bordenplan. Het bordenplan is onderdeel van het verkeersbesluit.
Financiële en juridische consequenties/aspecten:
Tegenover de kosten van de ontheffingverlening staan de leges. Hierbij moet opgemerkt worden dat het bepalen van de legeshoogtes een prognosticerend en iteratief proces is. Omdat de milieuzone in deze omvang een nieuw fenomeen is en het aantal toekomstige ontheffingsaanvragen niet vast te pinnen is, zal het niet uit te sluiten zijn dat de leges niet volledig de kosten dekken. De kosten voor de applicatieontwikkeling worden gedekt door een
bijdrage uit de RAL (Rotterdamse Aanpak Luchtkwaliteit). De leges worden met de Belastingverordening 2016 definitief vastgesteld.
De ontheffingsmogelijkheden worden vastgelegd in de beleidsregels en ontheffingenbesluit Ontheffingen milieuzone Rotterdam 2016. Na publicatie in het gemeenteblad en de staatscourant is het beleid van kracht. Dit zal zo spoedig mogelijk, samen met het verkeersbesftritsĵebeuren.

Eisen voor Euro1

https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_emissiestandaard

Re: Rotterdam milieuzone

BerichtGeplaatst: 29 dec 2015 18:59
door Ralffoxx
Nope hij is 2 maanden te oud :S

Re: Rotterdam milieuzone

BerichtGeplaatst: 20 apr 2017 10:05
door (b)engeltje

Rotterdam milieuzone wordt steeds gekker

BerichtGeplaatst: 11 okt 2017 14:52
door G-Bee

Re: Rotterdam milieuzone

BerichtGeplaatst: 15 okt 2017 08:54
door Rien67
En af en toe tuf ik daar weer lekker rond met dank aan de mensen die naar de rechter zijn gestapt.
De wethouder die daarvoor verantwoordelijk was gaf in een reactie aan dat hij het jammer vond dat het was afgewezen omdat de luchtkwaliteit beter was geworden. Ik vraag het mij af met elke week een passagiersschip met ongelofelijk vervuilende motoren. Dat is geen probleem want die brengen geld in het laatje.

Re: Rotterdam milieuzone

BerichtGeplaatst: 29 jun 2018 23:13
door G-Bee
Nou dan pakt het toch goed uit voor alle Mini rijders zo te lezen:

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2238809 ... ilieuzones
:)

Re: Rotterdam milieuzone

BerichtGeplaatst: 02 jul 2018 07:22
door BadBert
Waarom niet gewoon net als in duitsland......
wel milieu zones, maar je mag er in als je betaalt (vignet).
Dan kunnen ze dat geld weer steken in andere maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.

Ik ben blij dat benzine auto's gewoon overal in mogen in ieder geval!!