Vrijwaring

Bij inschrijving voor een evenement van Mini Seven Club Nederland® gaat u akkoord dat:

  1. De ingeschreven equipe de organisatie van het evenement en de regionale- en nationale organisaties waarbij zij eventueel is aangesloten, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid ten opzichte van derden, voortkomende uit het deelnemen aan dit evenement;
  2. De ingeschreven equipe deze organisaties niet aansprakelijk zal stellen voor enige schade, die de equipe lijdt als gevolg van deelname aan het evenement;
  3. De ingeschreven equipe evenzo de personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de organisatie van dit evenement, zal vrijwaren van elke aansprakelijkheid jegens derden en dat zij deze personen niet voor enige schade als gevolg van het deelnemen aan het evenement en voortkomend uit het evenement aansprakelijk zal stellen;
  4. De ingeschreven equipe zich akkoord verklaart met de reglementen zoals deze tijdens dit evenement van kracht zijn en dat zij afziet van elk beroep op rechterlijke instanties, die niet in deze reglementen zijn vermeld;
  5. Het voertuig waarmee aan dit evenement wordt deelgenomen WA verzekerd is in de zin van het gestelde in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen en dat dit voertuig voldoet aan alle door de wet gestelde eisen;
  6. De bestuurder van het voertuig waarmee aan dit evenement wordt deelgenomen in het bezit is van een geldig rijbewijs;
  7. De ingeschreven equipe zich zal houden aan alle geldende verkeersregels;
  8. De ingeschreven equipe ermee akkoord is dat de Mini Seven Club Nederland de tijdens het evenement door haar gemaakte foto’s gebruikt voor publicatie in haar clubblad, op flyers en op haar social media kanalen.